Več kot čebelarjenje – projektno delo, priložnost za krepitev podjetnosti

PDF članek

Izvleček

Projektno delo je v srednjih šolah pogosta praksa. Izvede se lahko v okviru mednarodnih projektov, šolskih projektnih dni, izmenjav ali drugih učnih situacij, ki jih ustvarja vsaka šola posamično. Tedaj se srečujemo z drugačnimi oblikami pouka, realnimi nalogami, situacijami in izzivi, ki jih izvedemo skupaj z domačimi dijaki, če je projekt mednaroden, pa sodelujemo tudi s tujci. Pri tem se krepijo socialni stiki, veščine in kompetence, za katere menimo, da niso naša najboljša vrlina, postanejo vsakdanje. Dijaki, starši in profesorji sodelujemo kot usklajeni timi brez poudarjanja nadrejenega oz. podrejenega položaja, z istim ciljem, nalogo čim bolje opraviti. Čebelarstvo in z njim povezane podjetniške veščine so bili tema projektnega tedna na Biotehniškem centru Naklo, ki je bil sicer del širšega mednarodnega projekta Skills4life.

Abstract

More Than Just Beekeeping – Project Work, Opportunity For Strengthening Entrepreneurship

Project work is a common practice in secondary schools. It can be implemented within the context of international projects, school project days, exchanges, or other learning situations created by each school individually. During project work, we encounter different types of lessons, realworld tasks, situations and challenges which we carry out together with local secondary school students, or, if it is an international project, also with foreigners. By doing so, we strengthen the social contacts, skills and competencies at which we do not excel, thus making them customary. Secondary school students, parents and professors work together as coordinated teams without any notions of supe rior or subordinate positions, with the same goal of getting the job done as best as possible. Beekeeping and the related entrepreneurial skills were the topic of a project week at the Biotechnical Centre Naklo, which was a part of the broader international project Skills4Life.