The Training School Project as an Example of a Model for Training Current and Future Teachers in Poland

PDF članek

Abstract

The idea of the Training School project has evolved and has been researched from the ministerial to the local level and is reflected in the functioning of the Polish education system. Teacher training (professionalisation) in the form of continuous learning and the constant search for the best ways to fulfil a professional role is the key to self-development and self-satisfaction for teachers, and the high level functioning of schools. The school leader plays an important role in the process, as a goal setter, change leader and designer. The school leader’s role is to start and constantly diagnose and work on the needs and consistency of action of the school society in cooperation with the Ministry of Education, local Education Department, local Board of Education, local businesses and associations. Of course universities play an important role in helping to set and achieve goals. The Adam Mickiewicz University of Poznań (AMU), apart from educating teachers, also educates management staff: headteachers of schools and educational institutions in master’s studies and postgraduate studies, and then supports them by organising training schools and regular meetings within the headteacher’s academy. Besides, AMU offer individualised support if needed.

Povzetek

Projekt šole za usposabljanje kot primer modela za usposabljanje (bodočih) učiteljev na Poljskem

Zamisel o projektu šole za usposabljanje se je razvijala in je bila raziskana od ministrske do lokalne ravni ter se odraža v delovanju poljskega izobraževalnega sistema. Usposabljanje učiteljev (profesionalizacija) v obliki stalnega učenja in nenehnega iskanja najboljših načinov izpolnjevanja poklicne vloge je ključ do samorazvoja in zadovoljstva učiteljev ter do delovanja šol na visoki ravni. Vodja šole v tem procesu igra pomembno vlogo, saj zastavlja cilje, vodi spremembe in jih oblikuje. Poleg tega v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, lokalnim oddelkom za izobraževanje, lokalnim svetom za izobraževanje, lokalnimi podjetji in združenji spremlja potrebe šolske skupnosti ter uvaja ustrezne ukrepe, univerze pa pomagajo pri določanju in doseganju ciljev. Univerza Adama Mickiewicza v Poznanju poleg učiteljev izobražuje tudi vodstvene delavce: ravnatelje šol in izobraževalnih ustanov na magistrskem in podiplomskem študiju, nato pa jih podpira z organiziranjem šol za usposabljanje in rednih srečanj v okviru akademije za ravnatelje, po potrebi pa nudi tudi individualno podporo.