Stališča vodstvenih delavcev do uvajanja prvega tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole

PDF članek

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate raziskave o stališčih vodstvenih delavcev javnih osnovnih šol do uvajanja prvega tujega jezika (TJ 1) v 2. razred, ki je potekalo v šolskem letu 2014/2015. Postavili smo dve raziskovalni vprašanji, in sicer ali se stališče do omenjene teme spremeni glede na naziv in glede na starost udeležencev v raziskavi. Izračuni analize variance so pokazali, da so statistično značilne razlike v stališčih do uvajanja TJ 1 glede na naziv pri treh trditvah, in sicer pri trditvi 9 (»Najprimernejši/-a učitelj/ ica za poučevanje tujega jezika v zgodnjem obdobju je predmetni/-a učitelj/-ica tujega jezika, npr. anglist/-ka.«), 15 (»Učitelji, ki ne poučujejo tujega jezika, so naklonjeni uvajanju TJ 1 v 1. VIO.«) ter pri trditvi 16 (»Starši otrok v 1. VIO so v glavnem naklonjeni uvajanju tujega jezika med obvezne predmete.«). Statistične analize niso pokazale značilnih razlik v stališčih glede na starost udeležencev.

Abstract

Attitudes of Leadership Staff to Introducing First Foreign Language in the First Educational Period in Elementary School

This articles shows the results of the study on the attitudes of leadership staff in public elementary schools to introducing a first foreign language (FL1) in Year 2, which was carried out in the academic year 2014/2015. Two research questions were posed, namely whether the opinion regarding this topic changes according to the title and age of the respondents participating in the study. The variance analysis calculations have shown statistically significant differences in opinion on introducing FL1 regarding three statements, as follows: 9 (‘It is the foreign language teachers of upper triennials, e. g. the teachers of English, who are best-suited for teaching a foreign language’), 15 (‘Those teachers who do no not teachforeign language look favourably on the introduction of the FL1 in the first triennium’), and statement number 16 (‘The parents of children in the first triennium are largely in favour of introducing a foreign language among compulsory subjects’). Statistical analyses have shown no significant differences in views depending on the age of participants.