Spletno medvrstniško nasilje: ključne informacije in vloga učiteljev_ic pri preprečevanju ter odzivanju


https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/53-58

Izvleček

Spletno medvrstniško nasilje, kot ena od oblik medvrstniškega nasilja, predstavlja perečo težavo, ki vpliva na splošno počutje učencev_k. Zaradi svoje digitalne narave je tovrstno nasilje učiteljem_icam še posebej težko odkriti, saj se navadno ne dogaja neposredno v šolskih prostorih, vendar imajo učitelji_ice tudi v procesu obvladovanja spletnega medvrstniškega nasilja ključno vlogo. V tem prispevku povzemamo ključne značilnosti spletnega medvrstniškega nasilja in predstavimo model preventive za učitelje_ice. Ta model vključuje izobraževanje učencev_k o nasilju, prepoznavanje spletnega nasilja in učinkovito odzivanje nanj, ko se pojavi. Poudariti želimo, da so učitelji_ce zelo pomemben člen v verigi deležnikov, vpletenih v proces preventive in odzivanja na spletno medvrstniško nasilje. Prav tako pa se osredotočamo na praktične iztočnice, kako lahko učitelji_ce v praksi aktivno prispevajo k obvladovanju tega novodobnega izziva. Z izpostavljanjem njihove vloge poudarjamo pomembnost učiteljev_ic pri spodbujanju varnega in spoštljivega razrednega ter spletnega okolja za učence_ke. Nenehno izobraževanje učiteljev_ic o sodobnih oblikah spletnega medvrstniškega nasilja je ključno za uspešno preprečevanje spletnega nasilja in učinkovit odziv na te kompleksne primere nasilja, ki zahtevajo pazljivo in občutljivo odzivanje.

Abstract

Online Bullying: Key Information and Role of Teachers in Prevention and Response

Online peer abuse, as one form of bullying, is a burning issue that negatively affects student well-being. Due to its digital nature, it is particularly challenging for teachers to identify, as it rarely occurs directly on school grounds. Teachers, however, may play a pivotal role in the process of managing online bullying. This paper reviews the essential aspects of cyberbullying and proposes a preventive plan for teachers. The model entails educating students about violence, identifying it online and appropriately responding when it occurs. We also focus on practical indicators of how teachers can actively contribute to tackling this new challenge in practice. We highlight the importance of teachers in creating a safe and respectful classroom and online environment for their students. Continuous education of teachers on contemporary forms of online bullying is a prerequisite for the successful prevention of online aggression and an effective response to these complex acts of violence, which require a cautious and sensitive approach.