Šolske prireditve – ustvarjalno polje sodelovanja

PDF članek

Izvleček

Šolske prireditve igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja, saj spodbujajo sodelovanje med učenci, učitelji, starši in ožjim šolskim okoljem. Prispevek izpostavlja proces od načrtovanja do izvedbe šolskih prireditev kot ustvarjalno področje sodelovanja med učenci in mentorji, z vključenimi dejavnostmi različnih kulturno-umetniških področij. Oblikovanje načrta oziroma scenarija prireditve naj temelji na otroški ustvarjalnosti oziroma naj bo otroška ustvarjalnost središče dogajanja. Šolske prireditve ponujajo podporno okolje za otrokov celostni razvoj, saj omogočajo napredovanje otrokovih spodobnosti, spretnosti, znanj in veščin, razvijanje socialnih zmožnosti in komunikacijskih veščin, izgradnjo pozitivne samopodobe in samozavesti.

Abstract

School Events – Creative Fields for Collaboration

School events play a vital role in creating a supportive learning environment by fostering collaboration among students, teachers, parents and the school community. This paper highlights the process from planning to implementing school events as a creative collaboration between students and mentors, involving activities from different cultural and artistic fields. The design of the event plan or scenario should stem from children, or rather – their creativity should be the very soul of the event. School events support children‘s holistic development by allowing them to deepen their skills, abilities, knowledge and skills, increase social and communication skills, and build a positive self-image and self-confidence.