Sodelovanje šolskega knjižničarja z učitelji v osnovni šoli

PDF članek

Izvleček

Predstavljena je spreminjajoča se vloga šolske knjižnice in pomembnost vloge šolskega knjižničarja za njeno ustrezno integriranje v pouk. Prikazani so načini vključevanja šolske knjižnice v vzgojno- izobraževalno delo šole, predvsem preko sodelovanja šolskega knjižničarja z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole. Predstavljeni so tudi praktični primeri tovrstnega sodelovanja na Osnovni šoli Rodica. Ugotovljeno je bilo, da obstaja veliko možnosti za sodelovanje, ki prispevajo k razširjenosti uporabe knjižnice in njenih storitev in h kakovosti pouka.

Abstract

Cooperation Between the School Librarian and the Teachers in Primary School

The focus of the work is on the changing role of the school library and the important role of the school librarian in its successful integration in school work. The possibilities of cooperation between the school librarian and other teachers were researched. The article presents the example of this type of collaboration at Primary School Rodica, where it was established that the school library offers various possibilities for cooperation, expanding the range of use of the library and its services and adding to the quality of lessons.