Razvoj družbe na slovenskem v 19. stoletju v luči lokalnih dogodkov

PDF članek

Izvleček

Raziskovalno delo lastnega okolja predstavlja osebno angažiranje in je hkrati tudi izziv, da se dogodki domačega kraja obelodanijo skozi delo posameznikov, ki so bili vplivni tudi v širšem okolju. Tako dijake spodbujamo, da cenijo svoje prednike in se tudi zavedajo njihovega pomena in vpliva. Dijaki so ozavestili pomen stavb, spomenikov in obeležij ter spoznali, da ima tudi domači kraj svojo preteklost. Treba se je ustaviti in se ozreti okoli sebe, saj življenje ni samo v mobilnosti, ampak je mnogo več. Pouk je bil pester, motiviranost in aktivnost dijakov pa veliki. Poleg zgodovine so poglobili tudi znanje književnosti in umetnosti. Možnosti za takšno delo je še veliko. V prihodnje bi lahko podobno obravnavali način življenja v mestih in podeželju.

Abstract

Development of Society in Slovenian Lands in the 19th Century in Light of Local Events

Researching one’s own environment shows personal engagement and is at the same time a challenge to make the events in one’s home town public through the work of individuals who were influential in the broader environment as well. By doing so we encourage students to honour their predecessors and become aware of their importance and impact. Students learnt about the importance of buildings, monuments and memorials, and realised that the past had taken place in their home town too. We need to stop and take a look around, because life is not all about being mobile, but about so much more. The lessons were diverse and students’ motivation and activity were high. Besides history they also deepened their knowledge of literature and art. There are many more possibilities for such work. In the future we could discuss the way of life in towns and the countryside in the same way.