Razvijanje znanja o prometni varnosti z medpredmetnimi dejavnostmi

PDF članek


Izvleček

Na OŠ Bršljin že vrsto let poudarjajo pomen varnega in odgovornega ravnanja v prometu, zato vsako leto z učenci izvedejo različne dejavnosti, s katerimi širijo znanje o prometni varnosti, petošolci pa urijo za njih pomembne kolesarske spretnosti. Šola nosi naziv zdrava, EKO in kulturna šola, zato so vse aktivnosti usmerjene v spodbujanje trajnostne mobilnosti, njihovo izvajanje pa so podprli z vključevanjem in spoznavanjem sodobne tehnologije. Vsako leto so dejavnosti pričeli z ogledom prometne ureditve v bližnji šolski okolici in opredelitvijo varnih in nevarnih točk za vse udeležence v prometu. Učenci so podajali predloge o načinih predstavitve prometnih vsebin, primernih za različne starosti, s katerimi so širili zanje in ozaveščali o pomenu trajnostne mobilnosti. Do zdaj so tako pripravili različne zemljevide varnih in manj varnih šolskih poti, različne igre in kvize, didaktični pripomoček za učenje o obvezni opremi kolesarja ter predloge za kolesarske izlete v okolici Novega mesta. Vse ugotovitve izvedenih dejavnostih so predstavili Mestni občini Novo mesto in tako pomagali do varnejših poti v okolici šole.

Abstract

Building Knowledge of Traffic Safety through Cross-Curricular Activities

For many years now, Bršljin Primary School has emphasised the importance of safe and responsible traffic behaviour, which is why every year they carry out different activities with the pupils, spreading knowledge of traffic safety, while fifth graders hone their cycling skills which are very important for them. The school has been awarded the title of healthy, ECO and cultural school, which is why all activities are focused on promoting sustainable mobility, and their implementation is supported by including and learning about modern technology. Every year, the activities begin by taking a look at the traffic regime in the school’s vicinity and by defining the safe and unsafe spots for all road users. The pupils made suggestions on how to present trafficrelated contents suitable for different ages, with which they spread knowledge and raised awareness of the importance of sustainable mobility. So far, they have prepared various maps of safe and less safe routes to school; various games and quizzes; a didactic tool for learning about mandatory cycling equipment; and suggestions for cycling trips in the vicinity of Novo mesto. They have presented all the findings obtained from the implemented activities to the Urban Municipality of Novo mesto, helping to make the routes in the vicinity of the school safer.