Razvijanje občutljivosti za tabu homoseksualnosti z uporabo mladinske književnosti

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljamo pet izbranih mladinskih književnih del, za katera smo na podlagi analize prikazali in utemeljili, da lahko pomagajo pri detabuizaciji homoseksualnosti, natančneje pri razvijanju občutljivosti mladega bralca do omenjene teme, in tudi ostalih bralcev – predvsem učiteljev. Pomagajo dvigniti toleranco in zmanjšati predsodke in dileme, ki izhajajo iz strahu, najpomembneje pa je, da na nevsiljiv način predstavijo raznolikost, ki nas obdaja. Na podlagi rezultatov izvedene študije primera smo ugotovili, da imata intervjuvani učiteljici pozitivne izkušnje z učenci iz istospolnih družin, vendar analizirane mladinske literature ne poznata, se pa strinjata, da pripomore k razumevanju homoseksualnosti in razvijanju občutljivosti, saj je knjiga tista, ki pomaga pri spodbujanju kritičnega mišljenja, ki je povod za spoštovanje in razumevanje raznolikosti.

Abstract

Developing Sensitivity for the Taboo of Homosexuality Using Young Adult Literatur

The article introduces five selected young adult books for which we have demonstrated and reasoned, based on the analysis, that they can help break the taboo of homosexuality; more specifically, they help develop young adult readers’ sensitivity towards the subject as well as that of other readers, mainly teachers. They contribute to greater tolerance and reduced biases and dilemmas arising from fear, and most importantly, they illustrate the diversity around us in an unobtrusive way. Based on the implemented case study results, we have determined that the two interviewed teachers have positive experiences with children with same-sex parents. While they are not familiar with the analysed young adult literature, they agree that it contributes to the understanding of homosexuality and to the developing of sensitivity as books help promote critical thinking that serves as a catalyst for respect and understanding of diversity.