Razvijanje digitalnega državljanstva na razredni stopnji

PDF članek

Povzetek

Razvoj digitalnega državljanstva na razredni stopnji poteka v avtentičnih razrednih situacijah. Načrtovane dejavnosti se organizirajo z didaktičnimi strategijami, učnimi metodami in oblikami, ki omogočajo veliko pogovora, sodelovanja in vživljanja v zgodbe otrokovega vsakdana. S pogovorom razjasnjujejo vrednote, izražajo občutja in čustva, učenci se soočajo z moralnimi dilemami ter nasprotnimi stališči. Z izbiranjem raznolikih, tudi priložnostnih dejavnosti, učenci ozaveščajo ravnanja s področja Prisotnosti na spletu, Dobrega počutja na spletu in dolžnosti ter odgovornosti, ki nam jih prinaša področje Pravice na spletu. Pri pouku se priporoča uporaba demonstracije primerov, igra vlog, simulacije ipd. Rezultati raziskave Eurobarometer 2018, ki je bila izvedena med odraslimi državljani Republike Slovenije, so pokazali slabo poznavanje področja digitalnega državljanstva in prepoznavanja lažnih novic. Rezultati ankete Digitalno državljanstvo na razredni stopnji (2021), ki je bila izvedena v okviru študijskega srečanja za učitelje razrednega pouka 2021, pa je pokazala, da večina učiteljev, ki so izpolnili anketo, meni, da se z učenci pogosto pogovarjajo o vsebinah digitalnega državljanstva in da učenci prepoznajo lažne novice. Ker je področje digitalnega državljanstva danes aktualna tema, smo v prispevku prikazali sistematičen pristop k razvoju področja digitalnega državljanstva na razredni stopnji.

Abstract

Developing Digital Citizenship at the Primary Level

The development of digital citizenship at the primary level takes place in authentic classroom situations. Planned activities are organized using didactic strategies, teaching methods and forms that allow for a great deal of conversation, cooperation and empathy with the stories of the child’s daily life. Through conversation we clarify values, express feelings and emotions, and pupils are confronted with moral dilemmas and opposing views. By selecting diverse activities, some of them informal, the pupils become aware of behaviours relating to the domains Being Online, Well-Being Online, and of the duties and responsibilities encompassed within the domain Rights Online. It is recommended that lessons include a demonstration of examples, role play, simulations, etc. The results of the Eurobarometer 2018 survey, which was conducted among adult citizens of the Republic of Slovenia, have revealed poor knowledge of digital citizenship and poor recognition of fake news. The results of the survey Digital Citizenship at the Primary Level/Digitalno državljanstvo na razredni stopnji (2021), which was conducted during an academic meeting of class teachers in 2021, have shown that most of the teachers who filled in the survey feel that they often talk about digital citizenship contents with their pupils and that their pupils recognize fake news. As digital citizenship is currently a topical subject, the article presents a systematic approach to developing digital citizenship at the primary level.