Različni načini vrednotenja znanja pri pouku matematike

PDF članek

Izvleček

Predstavljeni so različni načini vrednotenja znanja pri pouku matematike v programu srednjega strokovnega izobraževanja. Podani so konkretni primeri vrednotenja projektno sodelovalnega dela in ocenjevanja seminarskih nalog, vključno s kriteriji in opisniki vrednotenja znanja po posameznih korakih. Vključeni so tudi elementi formativnega spremljanja.

Abstract

Different Ways of Assessing Knowledge in Mathematics Class

The article presents different ways of assessing mathematical knowledge in secondary vocational education programme. It gives specific examples of assessing collaborative project work and term papers, with the criteria and descriptors for assessing knowledge according to individual steps. The elements of formative assessment are also included.