Projekt Frankofonja – izzivi in priložnosti za sodoben pouk francoščine

PDF članek

Izvleček

V prispevku z naslovom Projekt Frankofonija – izzivi in priložnosti za sodoben pouk francoščine je glavni poudarek na strokovnem delu in sodobnih pristopih pri učenju francoščine kot drugega tujega jezika od leta 2007 dalje ter sodelovanju slovenskih srednjih in tudi osnovnih šol pri tem. Na začetku je projekt, imenovan Frankofonija, umeščen v širši, svetovni, predvsem pa evropski kontekst, nato je v osrednjem delu z nekaterimi inovativnimi pristopi predstavljen sodoben pouk francoščine in tudi ostalih tujih jezikov zadnjih nekaj let, ob koncu pa so zarisane smernice sodelovanja v prihodnje. Že sama zasnova projekta jasno odraža cilje in sproti odpira številne nove možnosti in načine povezovanja na različnih ravneh, med različnimi partnerji, med jeziki in kulturami itd. Jedro prispevka je usmerjeno v kreativno delo z dramskimi besedili znanih, uveljavljenih avtorjev in sodelovanje Zavoda RS za šolstvo ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z različnimi izobraževalnimi ustanovami na Slovenskem in v Franciji zadnja štiri leta. V članku so vidni koraki, ki so privedli do uprizoritve izbranega dramskega dela (Čakajoč Godota, Gospa Ka, Evropejka, Migranti): od izbora besedila, bralnih vaj, sodelovanja in sooblikovanja postavitve – do končne skupne uprizoritve v francoščini na odru celjskega gledališča. Zadnje poglavje prispevka oriše novo pot naprej, na kateri bodo učitelji francoščine z učenci in dijaki iskali, odkrivali in povezovali informacije o frankofonskem svetu z njim že znano francoščino.

Abstract

Francophony Project – Challenges and Opportunities for Modern French Language Lessons

This paper, entitled Francophony Project – Challenges and Opportunities for Modern French Language Lessons, focuses on the professional work in and modern approaches to teaching French as a second foreign language since 2007 and on the cooperation from Slovenian secondary and primary schools. At the beginning of the paper, the project called Francophony is placed into a broader, global and above all European context; the central part of the paper uses a few innovative approaches to present modern lessons in French language and in other foreign languages over the past few years; the concluding part of the paper outlines the guidelines for future cooperation. The very design of the project clearly indicates its objectives and in the process opens up many new opportunities and methods for integration on different levels, among various partners, among languages and cultures, etc. The core of the paper focuses on a creative discussion of the dramatic texts of famous, established authors, and on the cooperation of the National Education Institute of the Republic of Slovenia and the Ministry of Education, Science and Sport with various educational institutions in Slovenia and in France over the past four years. The article shows the steps that have led to the staging of the selected dramatic work (Waiting for Godot, Madame Ka, L’Européenne, Migranti (Migrants)): from the choice of text, reading rehearsals, cooperation, and co-designing the stage – to the final staging in French on the stage of the Celje People’s Theatre. The paper’s final chapter outlines a new direction forward in which teachers of French will join their primary and secondary school students in searching for, discovering and connecting information about the Francophone world with the French language they are already familiar with.