Problematika obrazil pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz samostalnikov 2. moške sklanjatve

PDF članek

Izvleček

V članku obravnavam dejansko rabo obrazil svojilnih pridevnikov, tvorjenih iz samostalnikov 2. moške sklanjatve; slovnično pravilno je obrazilo -ov/-ev, a se v dejanski rabi pojavlja tudi obrazilo -in. To je sicer redkejša raba v šoli in tudi v publicističnih besedilih, vsekakor pa ne zanemarljiva, zato bi bilo smiselno to omeniti pri pouku, a hkrati poudariti, da ta raba ni slovnično pravilna. Pregledala sem dva učbenika in en priročnik, ki ju učitelji in profesorji najpogosteje uporabljajo, ker me je zanimalo, kako je v njih obravnavan svojilni pridevnik.

Abstract

Issue of Suffixes in Forming Possessive Adjectives from Masculine Nouns of the 2nd Declension

This article discusses the actual use of suffixes of possessive adjectives formed from masculine nouns of the 2nd declension; the grammatically correct suffix is -ov/-ev, but in reality the suffix -in is also used. This use is rarer in schools and in journalistic texts, but by no means negligible; it would therefore be sensible to mention that in class, and simultaneously emphasise that such use is grammatically incorrect. Two textbooks and one handbook that are most often used by teachers and professors were reviewed to determine how they discuss the possessive adjective.