Primer obravnave pravljice Muca Copatarica avtorice Ele Peroci v prvem razredu

PDF članek

Izvleček

Dejavnost, ki se je izvajala veliko časa in se občasno še izvaja, je pozitivno vplivala ne samo na učno snov, ki je predpisana z učnim načrtom, temveč tudi na razredno klimo, na tako pomembno socializacijo, sprejemanje različnosti, skrbi za sočloveka. Deklica je v zelo kratkem času zelo pridobila samozavest tudi s pomočjo tako oblikovanih dejavnosti, ki bodo postale pri meni, pri vključevanju tujejezičnih otrok, tudi v prihodnje praksa. Pozitivne izkušnje in občutek sprejetosti zelo pozitivno vplivajo na uspešno vključevanje tujejezičnih otrok v vzgojno-izobraževalni proces in sobivanje z ostalimi.

Abstract

Example of Discussing the Children’s Story Muca Copatarica/Slipper Keeper Kitty by Author Ela Peroci in First Grade

This activity, which was being implemented for a long time and which is still occasionally being implemented, has had a positive impact not only on the learning content laid down in the curriculum, but also on class climate, on the highly important socialisation, on the acceptance of diversity, and on caring for fellow humans. In a very short time, a little girl gained much self-confidence also through the activities designed this way; I will be making these activities part of my daily practice in the inclusion of foreign language-speaking children. Positive experiences and a sense of acceptance have a highly positive impact on the successful inclusion of foreign language-speaking children into the educational process and on coexistence with others.