Primer obravnave Pavčkove pesmi Pesem za tujce

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljam učno gradivo za obravnavo Pavčkove pesmi Pesem, ki je obvezno besedilo v 7. razredu OŠ. Namenjeno je neslovansko govorečim učencem začetnikom. Pripravila sem ga za albansko govorečo učenko, ki se slovenščino šele uči. V gradivu je poudarek na besedišču in strukturah (predstavljenih s slikovnim gradivom), ki so del vsakdanje komunikacije, hkrati pa so bistveni za razumevanje same pesmi. Učenec se tako aktivno vključi v sprejemanje obravnavne snovi – spoznava književno delo, ob tem pa se nauči besedišča in komunikacijskih vzorcev, ki mu omogočajo osnovno sporazumevanje v slovenskem jeziku.

Abstract


Example of Discussing Pavček’s Poem Pesem with Foreign Students

The paper presents the teaching materials for discussing Pavček’s poem Pesem, which is a required text in the 7th grade of primary school. It is intended for non-Slavic beginner-level students. It was prepared for an Albanian female student who had just started learning Slovenian. The materials focus on vocabulary and structures (presented through pictorial material), which are a part of everyday communication and, at the same time, essential for understanding the poem itself. Thus the students become actively involved in discussing the subject matter – they come to know the literary work and, simultaneously, learn vocabulary and communication patters that enable them basic communication in the Slovenian language.