Pregled objavljenih člankov v reviji Šolsko svetovalno delo v prvih dvajsetih letih izhajanja

PDF članek

Povzetek

Revija Šolsko svetovalno delo vse od svojega začetka, torej od leta 1996, pomembno prispeva k nadaljnjemu razvoju šolskega svetovalnega dela pri nas. Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo s področjem šolskega svetovalnega dela, ter predvsem vsem zaposlenim šolskim svetovalnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih. Glavni namen revije je publiciranje strokovnih člankov z namenom nadaljnjega strokovnega izobraževanja šolskih svetovalnih delavcev ter možnosti za objavo njihovih strokovnih člankov. V prispevku predstavljam izsledke pregleda revije od leta 1996 do leta 2016. Zanimalo me je, kateri strokovni profili objavljajo v reviji, kje so zaposleni in ali objavljajo v reviji več kot en članek. Pregled je bil izdelan v okviru magistrske naloge in je pokazal, da v reviji Šolsko svetovalno delo največ člankov objavijo psihologi, sledijo jim pedagogi. Največ člankov so napisali šolski svetovalni delavci, ki so zaposleni na osnovnih šolah. Pridobljeni podatki me niso presenetili in se skladajo s podatki o zaposljivosti šolskih svetovalnih delavcev pri nas.

Abstract

Review of Articles Published in the Journal Šolsko svetovalno delo in the First Twenty Years of Publication

Since the beginning, that is ever since 1996, the journal Šolsko svetovalno delo [School Counselling] has been providing an important contribution to the further development of school counselling in Slovenia. It is intended for all those involved in school counselling, primarily to all the counsellors employed in kindergartens, primary and secondary schools, and student halls of residence. The journal‘s main purpose is to publish scholarly articles to provide further professional training to school counsellors and enable them to publish their own scholarly articles. The article presents the findings of the review of the journal from 1996 to 2016. I was interested in which types of counsellors publish in the journal, where they are employed, and whether they have published more than one article in the journal. The review was carried out for a master‘s thesis and has shown that the majority of the articles in the journal Šolsko svetovalno delo are published by psychologists, followed by pedagogues. Most of the articles were written by counsellors employed at primary schools. The obtained data are not surprising and are consistent with the employability data for school counsellors in Slovenia.