Predopismenjevanje v javnem vrtcu in vrtcu montessori

PDF članek

Izvleček

Spoznanje, da so v slovenskem prostoru prisotni različni alternativni koncepti predšolske vzgoje in da se ti lotevajo predopismenjevanja v predšolskem obdobju na različne načine, me je spodbudilo k temu, da s kvalitativno raziskavo ugotovim, kako se predopismenjevanje v predšolskem vzgojnem konceptu montessori razlikuje od predopismenjevanja v javnem vrtcu. V raziskavi se je izkazalo, da predšolski koncept montessori v predšolsko obdobje vnaša določene posebnosti, med njimi prav gotovo tudi nekaj prednosti, ki bi jih bilo morda smiselno vključiti tudi v javni vrtec. Vsekakor pa je treba poudariti, da ima tudi javni vrtec, delujoč po Kurikulumu za vrtce, določene prednosti pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti.

Abstract

Acquisition of Pre-Literacy Skills in a Public Kindergarten and Montessori Kindergarten

The realization that various alternative concepts of preschool education are practised in Slovenia and that they tackle the acquisition of pre-literacy skills in different ways, has encouraged me to conduct qualitative research to determine the differences between the acquisition of pre-literacy skills in the Montessori concept of preschool education and the acquisition of pre-literacy skills in a public kindergarten. The research has shown that the Montessori preschool concept introduces certain special features into the preschool period, some of which are undoubtedly advantageous and should perhaps be incorporated into public kindergartens. However, it should be emphasized that a public kindergarten, operating in accordance with the Kindergarten Curriculum, has certain advantages when it comes to developing pre-literacy skills.