Poslušanje glasbe in izražanje glasbenih doživetij v vrtcu

PDF članek

Povzetek

Prispevek obravnava aktualno temo, doživljajsko poslušanje glasbe v povezavi z različnimi načini izražanja glasbenih doživetij. Namen raziskave je proučiti značilnosti poslušanja glasbe pri otrocih, starih od 4 do 6 let, s posebnim poudarkom na analiziranju njihovega izražanja glasbenih doživetij. Ugotovitve kažejo, da nam pedagoška dokumentacija o izražanju glasbenih doživetij omogoča vpogled v glasbeno vedênje otroka in razumevanje njegovega doživljanja glasbe. Otrok zna z glasbo vzpostaviti stik. Ob njej vzpostavi različna razpoloženja. V glasbi prepoznava nekatere glasbene prvine, elemente in oblikovne dele. Izrazi jih in jih opisuje na njemu lasten način. Doživljajsko poslušanje glasbe v povezavi z dejavnostmi izražanja doživetij je v vrtcu primeren način spodbujanja otrokove glasbene komunikacije in ohranjanja zanimanja za glasbo.

Abstract

Listening to Music and Expressing Musical Experience in Kindergarten

The article deals with a current topic, experiential listening to music in connection with various ways of expressing musical experiences. The purpose of the study is to examine the characteristics of listening to music with 4- to 6-year-old children, with special emphasis on analysing their musical experience expression. The findings show that educational documentation concerning musical experience expression allows insight into the musical experience of the child and their understanding of the experience. Children know how to establish contact with music. When listening to music, they experience various moods. They identify certain musical basics, elements and formative components. They express and describe them each in their own way. Experiential listening to music in preschool, in connection with activities for expressing the musical experience, is a good way of promoting the child’s musical communication and maintaining their interest in music.