Pomen gibanja za učno uspešnost otrok

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/1/9-25

Povzetek

Sedeči način življenja, v katerega otroka silijo tako delo v šoli kot prostočasne dejavnosti, povezane z zasloni, predstavlja izziv sodobni družbi. Kljub zanesljivim znanstvenim dokazom o neposredni povezanosti telesne dejavnosti z razvojem in delovanjem možganov se šolski sistemi na to odzivajo prepočasi ali pa sploh ne. Podaljševanje časa sedečega učenja v šoli, ki se v obliki domačih nalog in šolskega dela doma zajeda v prosti čas otrok, krni njihove učne zmožnosti. Otroški možgani med učenjem žal ne delujejo po ekonomskem načelu, da je več dejansko več, ampak pogosto po načelu manj je več. Dokazi namreč kažejo, da krajšanje časa za sedeče učenje in celo zmanjševanje obsega snovi ob hkratnem povečevanju obsega telesne dejavnosti pripelje do boljše učne uspešnosti. V prispevku bomo na podlagi znanstvenih dokazov kritično ovrednotili nekatere ustaljene šolske prakse, kot so domače naloge, in predlagali mogoče rešitve, ki bi pripeljale k večji učinkovitosti dela v šoli in razbremenitvi prostega časa otrok.

Abstract

The Importance of Physical Activity for Children’s Academic Performance

The sedentary lifestyle, which is imposed on children by their schoolwork and screen-related leisure time activities, represents a challenge to the modern society. Despite substantial scientific evidence pointing to a direct link between physical activity and brain development and functioning, school systems have been slow to respond to these findings or have failed to react altogether. The prolongation of sedentary learning time, which then eats away at children’s free time in the form of homework and schoolwork performed at home, hampers children’s learning capabilities. Unfortunately, a child’s brain does not follow the economic principle of more is more, but often the principle of less is more instead. The evidence demonstrates that cutting back on sedentary learning time or even reducing the study load while simultaneously increasing the amount of physical activity, lead to improved academic success and performance. Based on scientific evidence, the article will critically evaluate certain common school practices, such as homework, and propose potential solutions leading to a greater work efficiency at school and freeing up children’s spare time.