Pogovor o aktualni problematiki: »Starša se ločujeta, kaj pa otrok?«

PDF članek

Izvleček

Namen prispevka je knjižničarje in socialne delavce na šolah spodbuditi, da bi posvečali del svojega dela tudi pogovoru o aktualni problematiki, da bi otroke seznanili s pogostimi problemi in pri tem izhajali iz problemskih situacij znotraj kakovostnih literarnih besedil. Učenci namreč nosijo v sebi probleme. Sami neradi govorijo o tem, če jih k temu ne spodbudimo. Potrebujejo vodeni pogovor s sovrstniki in odraslimi osebami. Prav je, da jih seznanimo z vzroki in posledicami problemov, ki so del njihovega vsakdana, da jih spodbudimo k razmišljanju in odgovornemu ravnanju v danih situacijah in da jim povemo, kje lahko najdejo pomoč. Svetujemo jim tudi ustrezno literaturo, ki jih seznanja z določenim problemom. V pričujočem prispevku bom predstavila potek medpredmetne ure, v kateri smo sodelovale učiteljica, socialna delavka in knjižničarka in je bila izvedena v okviru razredne ure.

Abstract

Discussion about a Topical Issue: »Parents Are Getting a Divorce: What about the Child?«

The purpose of this paper is to encourage librarians and social workers at schools to devote some of their time to discussing topical issues, to familiarising children with commonly encountered problems, basing their work on problem situations in quality literary texts. Namely, pupils have problems. They do not like to talk about them, unless encouraged to. They need a guided talk with peers and adults. The right thing to do is to inform them of the causes and consequences of the problems that are a part of their daily lives; to encourage them to think and act responsibly in given situations; and to tell them where they can find help. We should also recommend relevant literature with which they can familiarise themselves with a specific problem. This paper presents the course of a cross-curricular lesson, which was carried out by a teacher, social worker and librarian during a class meeting.