Perceptions of School Administrators Related to the Contribution of Their Completed Postgraduate Education to School Management Duties

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/3/93-111

Abstract

This research aims to reveal the contribution of completed postgraduate education to school management duties. Research was designed as a case study model. The study sample consists of 48 school administrators working in Izmir, having completed postgraduate education programs. Data were subjected to content analysis. According to findings, school administrators found some courses beneficial in scientific thinking and research, data collection and analysis, science literacy and critical thinking skills, as well as in system analysis and school problem-solving skills. A few school administrators found the courses not beneficial. Practice-oriented activities (student presentations, discussions etc.) were found more effective than lectures presented by academicians.

Povzetek

Spoznanja šolskega vodilnega kadra, povezana s prispevkom zaključenega podiplomskega izobraževanja pri obveznostih vodenja šole

Cilj te raziskave je razkriti prispevek zaključenega podiplomskega izobraževanja pri izvajanju vodstvenih nalog v šoli. Zasnovana je bila na modelu študije primera. Vzorec sestavlja 48 vodilnih zaposlenih, ki delajo v Izmirju in so zaključili programe podiplomskega izobraževanja. Podatki so obdelani z vsebinsko analizo. Glede na rezultate so vodilni zaposleni ugotovili, da so nekateri predmeti koristni za znanstveno razmišljanje in raziskave, zbiranje in analizo podatkov, znanstveno pismenost in veščine kritičnega razmišljanja, pa tudi za sistemsko analizo in sposobnost reševanja težav. Nekaj pa jih je menilo, da pridobljeno znanje zanje nima nobenih koristi. Aktivnosti, usmerjene v prakso (študentske predstavitve, diskusije itd.) so se izkazale za bolj učinkovite od predavanj akademikov.