Ostanimo zvesti knjigi

PDF članek

Izvleček

Članek predstavlja poskus dviga bralnega zanimanja za branje literarnih besedil na prehodu iz petega v šesti razred zaradi upada zanimanja za branje pri slovenski bralni znački, ki se na naši šoli vztrajno ponavlja že dalj časa. Opazovala sem predvsem bralne navade šestošolcev, zlasti fantov. Ti na prehodu na predmetno stopnjo, tudi zaradi preoblikovanja interesov, branje opustijo. Z bogato ponudbo različnih oblik dela smo prišli do pozitivnih rezultatov.

Abstract

Let’s Remain Loyal to the Book

This article presents an attempt to increase interest in reading literary texts at the transition from the fifth to the sixth grade due to a declining interest in the Slovenian Reading Badge, which has been persisting at our school for some time now. I mostly observed the reading habits of sixth graders, particularly boys. The latter give up reading at the transition to the lower secondary level as their interests change. The diverse offer of various work methods has yielded positive results.