Organizacija šolskih predstav, prireditev in koncertov

PDF članek

Izvleček

Priprava in organizacija šolskih proslav, koncertov ter drugih prireditev je pomemben element dela šolske skupnosti. Ti dogodki so priložnost za predstavitev talentov in za druženje ter povezovanje med učenci, učitelji in starši. Koordinacija prireditev je za učitelja eden od večjih organizacijskih zalogajev z vidika časa, energije in sposobnosti načrtovanja. Prispevek se osredotoča na 10 korakov za uspešno organizacijo šolskih proslav, prireditev in koncertov.

Abstract

Organising School Performances, Events and Concerts

The planning and organising of school celebrations, concerts and other events is an integral component of the school community. These events create an opportunity to showcase talents and to bring together and connect students, teachers and parents. Coordination is one of the main organisational challenges for teachers in terms of time, energy and planning skills. This article focuses on ten steps for organising effective school celebrations, events, and concerts.