Od izvajalske anksioznosti k zanosu na odru – paradigma pozitivne psihologije na področju psihologije glasbenega nastopanja

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/45-51

Izvleček

Pozitivna psihologija je pomembno vplivala tudi področje psihologije glasbe in njeno posebno aplikativno vejo, psihologijo glasbenega nastopanja. Namen prispevka je predstaviti spremembo paradigme na področju psihologije glasbenega nastopanja, s pozornostjo, usmerjeno na najpogosteje preučevani fenomen – izvajalsko anksioznost – v smeri doživljanja izvajalskega zanosa. Osredotočamo se na prednastopno vznemirjenje, kjer izvajalska anksioznost in zanos predstavljata “dve plati iste medalje”, od stališč glasbenega izvajalca pa je odvisno, kam bo usmeril svoje prednastopno doživljanje. Izpostavljamo paradoksalnost simultanega doživljanja glasbenega poklica kot izvora stresa in psihološkega blagostanja. V skladu s tem opozarjamo na prisotnost mešanih čustev, tako pozitivnih kot negativnih, ki predstavljajo stalno spremljajoči pojav pred odhodom na oder in v izvajalcu vzbujajo ambivalentni konflikt. Na koncu predstavimo najpomembnejše strategije, ki glasbenemu izvajalcu pomagajo pri uravnavanju prednastopnega vznemirjenja in mu omogočijo pot do celostnega izkoriščenja lastnega glasbenega potenciala.

Abstract

Positive Psychology Paradigm in Psychology of Music Performance: From Performance Anxiety to Performance Flow

Positive psychology has deeply influenced psychology of music and its applied branch, the psychology of music performance. This paper aims to present a paradigm shift in music performance psychology, focusing on the most commonly studied phenomenon, i.e., performance anxiety, towards experiencing performance flow. We emphasise pre-performance excitement, where performance anxiety and flow represent two sides of the same coin and where musical performers direct their pre-performance experience depending on their attitude. The focus is on the paradoxicality of the simultaneous experience of the music profession as a source of stress and psychological well-being. Accordingly, we call attention to the presence of mixed emotions – both positive and negative – which constitute a continual pre-performance phenomenon before going on stage and arouse ambivalent conflict in the performer. Finally, we offer the best strategies for musicians to regulate the pre-performance excitement and unleash their full creative ability.