Ocenjevanje na daljavo pri pouku španščine v slovenskih srednjih šolah

PDF članek

Povzetek

Prispevek predstavi izsledke in zaključke raziskave, ki je preučila ocenjevanje na daljavo v slovenskih srednjih šolah pri španščini v času epidemije covida-19, ko je pouk potekal na daljavo. V teoretičnem uvodu orišemo elemente ocenjevanja, ki morajo biti prisotni tako pri izvajanju pouka v živo kot pri ocenjevanju na daljavo; sledijo rezultati raziskave o količini ocenjevanj ter najpogosteje uporabljenih in najučinkovitejših oblikah ocenjevanja. Predstavimo tudi težave, s katerimi so se srečevali učitelji (in dijaki) pri izvajanju ocenjevanja na daljavo, in prispevek sklenemo s priporočili za nadaljnje raziskovanje tega področja.

Abstract

Distance Assessment of Spanish in Slovenian Secondary Schools

This paper presents the findings and conclusions of research on distance assessment of Spanish in Slovenian upper-secondary schools during the Covid epidemic, which led to distance education. The theoretical introduction outlines the elements of assessment that need to be present in both face-to-face and distance assessment. Following are the survey results on the amount of assessment and its most commonly used and effective forms. We also present the difficulties teachers (and students) encountered in implementing distance assessment. The paper concludes with recommendations for further research in this area.