Naravni rezervat Škocjanski zatok in njegov pomen


https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/48-57

Povzetek

V prispevku predstavljamo zavarovano območje narave, ki je bilo kot naravni rezervat razglašeno sredi 90. letih prejšnjega stoletja. Nastalo je iz degradiranega območja v neposredni bližini mestnega jedra Kopra in Luke Koper. Da so se ohranile mokrotne površine, ki so pomemben življenjski prostor za številne vrste, so zaslužni člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki upravlja zavarovano območje. Po uspešni sanaciji in renaturaciji se je Škocjanski zatok spremenil v »oazo življenja«, ki jo vsak dan obišče veliko ljudi. Poleg šolskih skupin ter domačinov iz Kopra in bližnjih naselij so pogosti obiskovalci tudi turisti. Naravni rezervat Škocjanski zatok torej nima zgolj naravovarstvene vloge, ampak tudi izobraževalno, rekreacijsko, turistično ter prispeva h kakovosti bivalnega okolja, ob izjemnih padavinah in zelo velikem pretoku reke Rižane pa se na to območje lahko razlijejo poplavne vode.

Abstract

Škocjanski Zatok Nature Reserve and its Importance

The article describes a protected nature area designated a nature reserve in the mid-1990s, founded on the site of a degraded area between Koper‘s city centre and the Port of Koper. DOPPS-BirdLife Slovenia, which manages the protected area, deserves credit for wetland conservation, a vital habitat for many species. After successful restoration and renaturation, Škocjanski zatok has become an oasis of life, visited by many people every day. In addition to school groups and locals from Koper and nearby settlements, tourists are frequent visitors. The Škocjanski Zatok Nature Reserve is thus not only a nature reserve but also an educational, recreational and tourist site, contributing to the quality of the living environment. In the event of extreme rainfall and a very high flow of the River Rižana, flood waters can spill over into the area.