Nadarjeni učenci in fizika

PDF članek

Izvleček

V prispevku je opisan primer izvedbe fizikalne delavnice, kjer za fiziko nadarjeni devetošolci učijo osmošolce. Delavnica je razdeljena na tri dele: izvajanje poskusov, izdelava didaktične igre spomin in sestavljanje naloge. Izbrana sta dva sklopa s področja mehanike (gostota in specifična teža ter prosti pad).

Abstract

Gifted Pupils and Physics

This paper describes an example of implementing a physics workshop in which ninth-graders with a talent for physics teach eighth-graders. The workshop is divided into three parts: conducting experiments, making the didactic game Memory, and preparing an assignment. Two units from the field of mechanics (density and specific gravity, and free fall) have been selected.