Načrtovanje in izvedba šolskih proslav

PDF članek

Izvleček

Pri pripravi proslav in prireditev se glasbeniki srečujemo z izzivom, kako naj se s svojimi glasbenimi točkami vključimo v zastavljene tematike prireditev. Poučevanje na manjši šoli ima lahko pri tem svoje slabosti zaradi manjšega števila pevsko samostojnih učencev in terja pri sestavljanju programa tudi ustvarjanje glasbenih priredb, ki so primerne za razpoložljive pevce in glasbenike. Hkrati pa je to lahko izziv za glasbeno raziskovanje in možnost ustvarjalnega vključevanja otrok v pripravo takšnih priredb. Sam pri glasbenem ustvarjanju za prireditve uporabljam tudi posebne glasbene kombinacije, kot je na primer združevanje poezije in sodobne zabavne glasbe ali združevanje navideznih nasprotij ter posebnosti pri podajanju glasbenih pripovedi. Poleg sodelovanja na šolskih prireditvah in koncertih se glasbeni pedagogi v manjših krajih s sodelovanjem na občinskih prireditvah vključujemo tudi v kulturno življenje kraja. Te prireditve so lahko tudi prostor medgeneracijskega sodelovanja in prepletanja glasbenih zvrsti. Če je za tem sodelovanjem zgodba, temelječa na kraju in ljudeh, ki tam živijo, je to lahko posebno doživetje tako za izvajalce kot tudi za poslušalce. Pri pripravi takšnih prireditev je potrebnega veliko osebnega pristopa in dodatnega raziskovanja pri iskanju skupnega glasbenega jezika. Za uspešno prireditev pa je pomembno dejavno in ustvarjalno sodelovanje, ki je sodelujočim v izziv in s katerim ustvarijo nekaj z dodano vrednostjo.

Abstract

School Celebration Planning and Organisation

When it comes to planning celebrations and events, musicians face the challenge of incorporating their musical acts into the event‘s suggested theme. Due to fewer vocally self-contained children in smaller
schools, musical arrangements must accommodate the available singers and musicians. Such arrangements might provide an opportunity for musical exploration and artistic involvement of children. The author uses unique genre combinations, such as merging poetry with contemporary entertainment music or seeming contradictions and eccentricities in conveying musical storytelling in the process. Music educators in smaller towns participate in the cultural life of their community by engaging in community events in addition to school events and concerts. Such occasions can foster intergenerational collaboration and the blending of musical genres. If the cooperation is based on the location and the people who reside there, it can be memorable for both the performers and the listeners. Preparing for such events, however, demands a powerful personal approach and further research to discover a common musical language. Success is achieved by active and creative participation and participants’ challenge to create something of added value.