Mobiliziranci v nemško vojsko – dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja

PDF članek

Izvleček

Prispevek obravnava obvezno temo 4. letnika gimnazije in sicer Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju v gimnaziji ter se osredotoča na čas druge svetovne vojne, natančneje na obdobje nemške raznarodovalne okupacijske politike, ter deloma sega tudi v povojno obdobje. Naloge v nadaljevanju prispevka dijaku omogočajo razvijanje kritičnega mišljenja z vključevanjem osebne družinske zgodovine prek primarnih zgodovinskih virov. Dijak se na konkretni vsebini (na)uči oblikovati argumente, ob tem pa interpretirati zgodovinska dejstva, vrednotiti posameznikova dejanja in razumeti takratni čas in prostor. Pomembno mesto ima ob tem tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki omogoča samostojno iskanje odgovorov, raziskovanje in vrednotenje zgodovinskih virov.

Abstract

Mobilized Men in German Army – Activities to Promote Critical Thinking

The article discusses the mandatory topic studied in the 4th year of upper secondary schools, namely the Development of the Slovene nation in the 20th century, with special focus on WWII, more specifically on the period of German denationalization politics during occupation, and also partly on the after-war period. Assignments mentioned in the article enable students to develop critical thinking by incorporating personal family history through primary historical sources. Based on concrete contents, students learn to formulate their arguments and to interpret historical facts, to evaluate actions of individuals, and to understand the time and space of that period. The information and communications technology plays an important role here, enabling students to independently search for answers, and to investigate and evaluate historical sources.