Metafore in njihova slovnična klasifikacija

PDF članek

Izvleček

Članek opisuje slovnično klasifikacijo metafor, pri čemer so metafore deljene na besedne (nominalna metafora in samostalniška pesniška podoba, pridevniška in prislovna metafora kot okrasni pridevek, rodilniška metafora in verižna metafora) in stavčne (primera, identifikacija ali istovetenje in razpredena metafora). Opozarja tudi na kazalce večje poetične vrednosti in predlaga možnosti raziskovanja osnovnih značilnosti poezije nekega avtorja – torej je lahko podlaga, osnova metodologije za izdelavo nadaljnjih raziskovalnih, diplomskih ali magistrskih nalog. Vsaka podvrsta metafore je podrobno opisana, način razlage posameznih podvrst pa je opisan ob primerih. Prav tako prvič predstavi tudi pojma verižna metafora in samostalniška pesniška podoba in nekaj do zdaj manj raziskanih problemov, ki v slovnični klasifikaciji metafor še potrebujejo dodatno pozornost in analizo.

Abstract

Metaphors and Their Grammatical Classification

This article describes the grammatical classification of metaphors, dividing metaphors into verbal (nominal metaphor and nominal poetic image, adjectival and adverbial metaphor as an epithet, a genitive metaphor, and a chain metaphor) and sentential (simile, identification and extended metaphor). It also points out indicators of greater poetic value and suggests possibilities for researching the basic characteristics of an author’s poetry – it can therefore serve as a foundation, a basis of a methodology for writing further research, diploma or master’s theses. Each metaphor subtype is described in detail; how individual subtypes should be interpreted is described by giving examples. Moreover, it presents for the first time the terms chain metaphor and nominal poetic image, and a few other less researched problems which still require additional attention and analysis with regard to the grammatical classification of metaphors.