Making the Case for Enhanced School Leadership Capacity in a Networked Education System

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/3/43-60

Abstract

The aim of the LeLeNeT project is to develop school leadership capacity to ensure that teachers are facilitated to maximise the potential of their professional learning networks (PLN). The design of the educational modules for leadership development focuses on the knowledge and skills required to establish professional learning networks and to understand how leaders can support staff in achieving shared goals in an ever-changing environment. Networking can support collective professional learning in schools related to a changing and increasingly diverse communities. The paper offers the theoretical, framework, research basis and underpinning design principles for a leadership programme informing this complex agenda.

Povzetek

Zavzemanje za več vodstvenega izobraževanja v povezanem izobraževalnem sistemu

Cilj projekta LeLeNeT je omogočiti učiteljem boljši izkoristek potenciala poklicnih učnih omrežij s pomočjo šolskih vodstvenih kadrov. Zasnova izobraževalnih modulov za razvoj vodstva se osredotoča na znanje in veščine, potrebne za vzpostavitev poklicnih učnih omrežij in na razumevanje, kako lahko vodje podpirajo zaposlene pri doseganju skupnih ciljev v nenehno spreminjajočem se okolju. Mreženje lahko podpira kolektivno poklicno učenje v šolah, v povezavi s spreminjajočimi se in vse bolj raznolikimi skupnostmi. Prispevek predstavlja teoretično, okvirno in raziskovalno podlago, ter hkrati tudi osnovo za oblikovanje načel vodstvenega programa v povezavi s to kompleksno agendo.