Levstikov Martin Krpan na daljavo kot primer rabe digitalnih tehnologij oz. orodij pri pouku književnosti v 7. razredu osnovne šole

PDF članek

Izvleček

Prispevek prikazuje možnosti intenzivne rabe digitalnih tehnologij pri pouku slovenščine v 7. razredu osnovne šole predvsem v posebnih okoliščinah pouka slovenščine, tj. pri pouku slovenščine v veliki meri ali v celoti od doma oz. na daljavo. V ospredju prispevka je konkretni način načrtovanja obravnave književnega besedila Frana Levstika Martin Krpan s poudarkom na rabi nekaterih specifičnih digitalnih orodij. E-portfolio/e-listovnik, spletni dnevnik/blog in forum ter viki so prikazani kot digitalna orodja, ki učencu omogočajo, da učinkovito razvija svoje zmožnosti v povezavi z izbranimi cilji/vsebinami in standardi pouka slovenščine, tj. predvsem obnavljanje dogajanja (podrobno in strnjeno)/obnova neumetnostnega ali umetnostnega besedila. Prispevku je priložena sprotna priprava na književni pouk v 7. razredu kot primer obravnave književnega besedila s pomočjo intenzivne rabe digitalnih tehnologij. Primer ne predstavlja vzorca, ampak je lahko izhodišče za poglobljen strokovni premislek o načrtovanju rabe digitalnih tehnologij oz. specifičnih digitalnih orodij za doseganje ciljev književnega pouka, upoštevajoč avtonomijo učitelja in učenca pri iskanju ustreznih rešitev za učinkovito rabo digitalnih tehnologij in kvaliteten književni pouk.

Abstract

Levstik’s Martin Krpan at a Distance as an Example of the Use of Digital Technologies or Tools during Literature Lessons in the 7th Grade of Primary School

The article presents the possibilities for an intensive use of digital technologies during Slovenian Language lessons in the 7th grade of primary school, especially under special circumstances, i.e. during Slovenian Language lessons carried out largely or fully from home or at a distance. The article focuses on a specific way of planning the discussion of the literary text by Fran Levstik Martin Krpan with an emphasis on the use of specific digital tools. The e-Portfolio, online journal/blog and forum, and Wiki are presented as digital tools which enable pupils to efficiently develop their skills pertaining to the selected objectives/ contents and standards of Slovenian Language lessons, i.e. above all summarizing the events (in detail and concisely)/a summary of a non-literary or literary text. The article includes a lesson plan for literature lessons in the 7th grade as an example of the discussion of a literary text through an intensive use of digital technologies. This example does not denote a pattern but may serve as a starting point for an in-depth professional reflection on planning the use of digital technologies or specific digital tools to achieve the objectives of literature lessons, taking into account the teacher’s and pupil’s autonomy in searching for the right solutions to ensure an efficient use of digital technologies and quality literature lessons.