Lepe hruške ali uporabna jabolka

PDF članek

Izvleček

Disleksija kljub navidezni širši prepoznavnosti še vedno ostaja neprepoznavna v svojem najglobljem smislu. To je v zadovoljevanju potreb učencev z disleksijo, prepoznavanju njihovih interesov in stiskah odraslih, kako bi jim čtivo približali. Pričujoči članek ponuja nekaj smernic za delo z njimi, predvsem pa odriv v možnosti globljega razmišljanja in sprejemanja različnosti zornih kotov.

Abstract

Pretty Pears or Useful Apples

Despite its apparent wider recognisability, dyslexia remains unrecognisable in its deepest sense. That is, in satisfying the needs of pupils with dyslexia, in recognising their interests and the distress experienced by adults when trying to get them to understand the reading material. The article provides a few guidelines for working with dyslectic pupils, and, above all, a starting point for a deeper contemplation and acceptance of diverse viewpoints.