Kulturni dan na temo avtorskih pravic v 7. razredu osnovne šole: medpredmetna povezava knjižnično informacijskega znanja in glasbene umetnosti

PDF članek

Izvleček

Prispevek predstavlja načrt, pripravo in izvedbo dneva dejavnosti na temo avtorskih pravic, ki je bil izpeljan na osnovni šoli Majde Vrhovnik v času šolanja na daljavo, in sicer v 7. razredu. Vključenih je bilo 50 učencev. Kulturni dan smo pripravili kot medpredmetno povezavo knjižnično informacijskega znanja in glasbene umetnosti. Namen kulturnega dne pa je bil, da učenci ozavestijo pomen spoštovanja avtorskih pravic, da spoznajo, da le-te veljajo tudi na spletu in da se lahko zelo hitro, včasih celo nevede, znajdemo v položaju, ko smo sami kršitelji avtorskih pravic. Predstavljeni so cilji, uporabljene metode in oblike dela, opisan pa je tudi način priprave in izpeljave celotnega dne. Prispevku sta dodani dve prilogi: dokument, ki so ga prejeli učenci, in nekaj odzivov učencev na uspešno izpeljan kulturni dan.

Abstract

A Culture Day on the Topic of Copyrights in the 7th Grade of Primary School: A Cross-Curricular Link between Library and Information Knowledge and Music

The paper presents the planning, preparation and implementation of an activity day on the topic of copyrights, which was carried out at the Majda Vrhovnik Primary School during distance education, namely in the 7th grade. It involved 50 pupils. The culture day was prepared as a cross-curricular link between Library and Information Knowledge and Music. The purpose of this culture day was to make pupils aware of the importance of respecting copyrights; to make them realize that copyrights also apply to the Internet and that we can quickly, sometimes even unknowingly, find ourselves in a situation where we are violators of copyrights. The paper presents the objectives, and the employed methods and forms of work, and describes the preparation and implementation of the entire day. Th e paper comes with two attachments: a document received by the pupils and the reactions of a few pupils to the successfully implemented culture day.