Od poklicnih svetovalnic do karierne orientacije na spletu

PDF članek

Povzetek

V prispevku je predstavljen zgodovinski razvoj karierne orientacije, ki se je na ozemlju današnje države začel v petdesetih letih prejšnjega stoletja s poklicnimi svetovalnicami. Približno istočasno so se v šolah začeli zaposlovati psihologi, katerih delo je bilo na začetku usmerjeno predvsem v pomoč mladim pri iskanju ustreznega poklica. Zavod RS za zaposlovanje je pomembno strokovno podpiral poklicno usmerjanje mladih. Leta 2011 je bila vzpostavljena nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo, v okviru katere je bilo razvitih veliko različnih orodij in pripomočkov za karierno usmerjanje mladih ter program modularnega usposabljanja za karierne svetovalce. Zaživel je tudi portal e-VKO, ki ponuja dva spletna vprašalnika za pomoč pri kariernem odločanju mladih. Leta 2020 pa je minilo dvajset let od vključitve Nacionalnega centra za poklicno svetovanje in informiranje v evropsko mrežo Euroguidance.

Abstract

From Vocational Counselling Services to Online Career Guidance

Th e article presents the historical development of career guidance, which began in the territory of present-day Slovenia in the 1950s with vocational counselling services. At roughly the same time, schools began employing psychologists whose work was initially focused on helping young people to find a suitable vocation. Th e Employment Service of Slovenia provided vital professional support to the vocational guidance of young people. In 2011, a National Coordination Point for Lifelong Career Guidance was set up; within its scope, many career guidance tools and aids were developed for young people, as well as a modular training programme for career counsellors. Th e e-VKO portal has also come to life; it offers two online questionnaires that help young people to make a career choice. The year 2020 marked the twentieth anniversary of the National Vocational Information and Counselling Centre joining the European Euroguidance network.