Grajski učitelj, Koporčev Jurca in Maček: Ko usodni trenutki vodijo v nesrečen konec

PDF članek

Izvleček

Vobdobju med romantiko in realizmom na Slovenskem ima posebno mesto kratka pripovedna proza. Poleg obveznih besedil po Učnem načrtu je v pouk smiselno vključiti kakšno prostoizbirno besedilo za individualno in skupinsko delo ter aktualizacijo, na primer Kmetske slike Janka Kersnika. V prispevku so natančneje analizirane slike Ponkrčev oča, Rojenica in Mačkova očeta, in sicer glede na razločevalne lastnosti kratke pripovedne proze: kratkost pripovedi, upodabljanje usodnih trenutkov iz življenja literarnih oseb, osredotočenost na eno osebo – zlasti na že izoblikovan značaj – nesrečen konec, sintetična zgradba.

Abstract

Royal Teacher, Koporčev Jurca and a Cat: When Fatal Moments Lead to Unhappy Endings

Slovenian short story has a special place in the period between romanticism and realism. In addition to the mandatory texts defined by the curriculum, class should also include a text that students can choose to work on individually or in groups, for example the short stories “Kmetske slike” by Janko Kersnik. The article focuses in greater detail on the short stories Ponkrčev oča, Rojenica and Mačkova očeta based on the short story distinctive characteristics: length of the story, depiction of fatal moments from the lives of literary characters, focus on a single person – especially a well-developed character, unhappy ending, synthetic structure.