Glasovna analiza malo drugače

PDF članek

Izvleček

Delo mobilnega defektologa na osnovnih šolah je zelo kompleksno in pokriva različna področja dela. Učence morajo naučiti določenih veščin, jih opremiti z znanjem. Naloge, pri katerih rabijo samo list in svinčnik, so učencem nezanimive, jih ne motivirajo in ne pritegnejo. Defektologi pri delu z učenci pogosto uporabljajo didaktične igre, s pomočjo katerih približajo znanje učencem in naredijo pouk bolj zanimiv. Učenci tako vstopajo v svet igre, za delo so bolj motivirani in na ta način lažje in hitreje usvojijo učno snov.

Abstract

Somewhat Different Voice Analysis

The work of mobile defectologists in primary schools is very complex and covers various fields. They have to teach certain skills to students and equip them with knowledge. Students feel that all tasks for which a mere piece of paper and a pencil are needed are not interesting, and are, therefore, not motivated to tackle them. Defectologists quite often use didactic games to work with students in order to make learning lessons more interesting. That way, students enter the world of games, are better motivated and can learn new lessons more easily and rapidly.