Glasbeno šolstvo na Spodnjem Štajerskem med drugo svetovno vojno

PDF članek

Povzetek

Glasbena matica (GM) je bila med obema vojnama osrednja mariborska glasbena ustanova. Z vsemi dejavnostmi, ki jih je vključevala (glasbeno izobraževanje, koncertna dejavnost), si je prizadevala za dvig splošne glasbene kulture v severovzhodnem delu Slovenije in tako vse do okupacije leta 1941 bogatila nacionalno podobo glasbenega življenja. Izobraževalno delo mariborske GM je v času druge svetovne vojne prevzela Glasbena šola za mladino in ljudstvo (Musikschule für Jugend und Volk), ki je bila organizirana v okviru Štajerske mreže glasbenih šol (Steirische Musikschulwerk). Že samo nekaj tednov po otvoritvi je štiri glasbene šole obiskovalo 1000 učencev inštrumentalistov.

Abstract

Music Schools in Lower Styria during the World War II

The Society Glasbena matica (GM) was the central musical institution of Maribor between both Wars. With all the activities it involved (musical education, concert life), it sought to rise the general musical culture in the north-eastern part of Slovenia, and until the occupation in 1941 enriched the national image of the musical life. The educational works of GM Maribor during the World War II was taken over by the Music School for Youth and Adults (Musikschule für Jugend und Volk) which was organized within The network of music schools in Styria (Steirische Musikschulwerk). Just a few weeks after opening, 1000 students instrumentalists were enrolled in four music schools.