Glasbeno gledališče, ki navdušuje

PDF članek

Izvleček

S projektnim delom, ustreznimi metodami in ustvarjalnim procesom smo literarno delo preoblikovali v glasbeno pravljico, v kateri so učenci razvijali svojo ustvarjalnost, gibalne spretnosti in sposobnost sodelovanja. Predstava je bila plod kakovostnega dela in ustvarjalnosti otrok, saj je nastajala v okviru projekta pri interesni dejavnosti, pri kateri je bilo na razpolago dovolj časa za ustvarjanje. Izkušnje, ki smo jih pridobili, nam bodo v pomoč pri naslednjih uprizoritvah literarnih del. S kolegico sva spoznali, kako zelo je pomembno, da delamo in izhajamo iz otrok, saj nas spomnijo, da se moramo prepustiti toku ustvarjalnih idej. Ne vzgajamo bodočih igralcev, le pripomoremo k otrokovemu boljšemu intelektualnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju ter boljšemu razumevanju gledališke umetnosti.

Abstract

Musical Theatre that Excites

Through project work, suitable methods and a creative process, we have transformed a literary work into a musical fairy tale, in which students developed their creativity, physical skills and the ability to work with one another. The performance was the product of the quality work and creativity of the children, since they had prepared it for a project during extracurricular activities, which had given them enough time to be creative. The gained experience will help us when preparing the next staging of literary works. My colleague and I have come to realise how important it is that we work with and pay heed to the children, for they remind us that we must surrender to the flow of creative ideas. We are not educating future actors; we are merely contributing to the child’s better intellectual, social and emotional development, and to a better understanding of dramatic art.