Etično vodenje, šole in proces spreminjanja

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/1/7-17

Povzetek

Notranje in zunanje razmere izzivajo šole k spreminjanju. Vodenje spreminjanja je, samo po sebi, izziv. Ta sestavek opisuje okvir, ki omogoča razumevanje vodstvenega dela, različnih vrst vodenja za razne ravni sprememb, značilnosti renesančnih vodij in etičnega konteksta pri vodenju sprememb. Proučuje dve vrsti sprememb – načrtovane in sproti nastajajoče – in nakazuje, da se večina etičnih težav pojavi zaradi nenačrtovanega, sproti nastajajočega in improviziranega spreminjanja. Šolski vodje se morajo pri upravljanju sprememb posvetiti etiki.

Abstract

Ethical Leadership, Schools and the Process of Change
Schools are challenged by internal and external conditions to change. Leading change is, in itself, challenging. This paper describes s framework for understanding the work of leadership, different kinds of leadership for different levels of change, the characteristics of renaissance leaders and the ethical context of change leadership. It explores two kinds of change – planned and emergent – and suggests that most ethical problems arise with unplanned, emergent and improvised change. School leaders need to attend to ethics in the process of change management.