Educational Material with Sample Activities

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/97-112

Abstract

The following intelectual output (IO3) aims at enhancing the knowledge and skills for the career development of educational staff. The analyses of national and international policies, strategies and documents (IO1) led to the conclusion that there was no systematic capacity building of teacher career development. In order to address the existing void, a curriculum for teachers’ career development (IO2) was developed. The target group of the curriculum ranges from preschool teachers to headteachers and should also involve other members of educational staff. The main aim is to encourage and motivate participants to use the theoretical and practical knowledge about career development to their personal benefit. All educational staff members are encouraged to provide information about the importance of career development to their students in order to motivate them to create and plan their own professional path early and systematically. The educational material in intended to help with the implementation of the curriculum.

Povzetek

Izobraževalno gradivo s primeri aktivnosti

Opisana Intelektualna spoznanja (IS3) so namenjena krepitvi znanja in veščin za karierni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Analize državnih in mednarodnih politik, strategij in dokumentov (IS1) so pripeljale do sklepa, da ni sistematičnega razvijanja kapacitet za razvoj kariere učiteljev. Za zapolnitev obstoječe vrzeli smo oblikovali kurikul za karierni razvoj učiteljev (IS2). Ciljna skupina kurikula so strokovni delavci od predšolskih učiteljev do ravnateljev in drugih vzgojno-izobraževalnih delavcev. Glavni namen je spodbosti in motivirati udeležence, da uporabijo teoretično in praktično znanje o razvoju kariere sebi v dobro. Vse strokovne delavce spodbujamo, da svojim učence zagotavljajo informacije o pomembnosti razvoja kariere, da jih motivirajo k oblikovanju in načrtovanju lastne poklicne poti zgodaj in sistematično. Izobraževalno gradivo je mišljeno kot pomoč pri izvedbi kurikula.