Dvojezično območje slovenske Istre kot inovativno učno okolje za izboljšanje ravni znanja italijanskega jezika pri osnovnošolcih

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/2/21-34

Povzetek

Slovenska Istra je strateško območje, stičišče dveh pomembnih in raznolikih kultur in svetov, ki ga je v prihodnje treba zaščititi in mu zagotoviti vse možnosti za njuno kakovostno sobivanje in razvoj. V prispevku bomo predstavili diahroni in sinhroni položaj priljubljenosti, poznavanja in znanja italijanskega jezika v slovenski Istri, in sicer pri osnovnošolcih in srednješolcih; podatke smo pridobili na podlagi intervjujev z učitelji italijanskega jezika, pri srednješolcih na podlagi izvedene raziskave in maturitetnih rezultatov, pri odraslih pa na podlagi izvedene raziskave. Opozorili bomo na trenutni položaj italijanskega jezika v slovenski Istri in predlagali alternative togemu pedagoškemu procesu, zaprtemu učnemu okolju in klasičnemu načinu poučevanja. Ob pomoči inovativnega učnega okolja in modela Activity – dejavnost, ki temelji na trajnostnem učenju iz življenja za življenje, je mogoče spodbujati motivacijo učečih se za učenje italijanskega jezika in ohranjanje dvojezičnosti v slovenski Istri.

Abstract

The Bilingual Area of Slovene Istria as an Innovative Learning Environment for Improving the Level of Italian among Elementary School Pupils
Slovene Istria is a strategic region, a junction of two important and different cultures and worlds which, in the future, must be preserved and enabled every opportunity for quality coexistence and development. This article will reveal the diachronic and synchronic state of popularity, knowledge and grasp of the Italian language among elementary and grammar-school students in Slovene Istria. The data was gathered through interviews with Italian language teachers, by means of a study implemented among grammar-school students and their matura results, and based on a study carried out among adults. Attention will also be drawn to the current status of the Italian language in Slovene Istria, and various alternatives to the rigid teaching process, hermetic learning environment and the classic way of teaching will be suggested. With the aid of the innovative learning environment and Activity – Dejavnost model, which is based on sustainable learning from life and for life, it is possible to foster learners’ motivation for learning the Italian language and preserving bilingualism in Slovene Istria.