Dopolnilni pouk slovenščine v Nemčiji: pomembna oblika povezovanja ter ohranjanja slovenskega jezika in kulture poleg organiziranega društvenega delovanja

PDF članek

Izvleček

Dopolnilni pouk slovenščine izvaja v šolskem letu 2017/18 v Nemčiji šest učiteljev: Magdalena Novak, Natalija Robnik, Martina Tomšič, Velimir Brunski, Vinko Kralj in ddr. Mira Delavec Touhami. Iz Republike Slovenije učitelje finančno in strokovno podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Zavod RS za šolstvo. Za slovenske izseljence in njihove potomce je v Nemčiji pomembno tudi razvejano društveno delovanje in njihovo medsebojno povezovanje, npr. na posvetih slovenskih organizacij v Nemčiji, na fokloriadah, v katoliških misijah, na srečanjih pevskih zborov itd. Slovensko izseljevanje v Nemčijo je stalnica od konca 19. stoletja naprej – prva dva tečaja slovenskega jezika je organiziral Božidar Tensundern v Gladbecku in Meerbecku že v letih 1926, 1927 – in se nadaljuje tudi v 21. stoletju. Nekateri novi slovenski priseljenci v Nemčiji se vključujejo v obstoječe delovanje slovenskih društev. Z njimi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine aktivno sodelujejo, npr. na obletnicah društev in ob praznikih, društvenih prireditvah. Če v krajih, v katerih poučujejo učitelji dopolnilnega pouka slovenščine, ni delujočih društev, kot velja za večino primerov pri ddr. Miri Delavec Touhami, pa k ohranjanju slovenske identitete, kulture in jezika ter vzdrževanju stikov s Slovenijo bistveno pripomorejo ravno iz izvorne države napoteni učitelji dopolnilnega pouka slovenščine.

Abstract

Slovenian Language Courses in Germany: An Important Form of Connecting and Preserving the Slovenian Language and Culture in Addition to Organized Social Action

Slovenian classes for Slovenian emigrants in Germany are implemented in the school calendar academic year 2017/18 by six teachers: Magdalena Novak, Natalija Robnik, Martina Tomšič, Velimir Brunski, Vinko Kralj and Mira Delavec Touhami, PhD. Financial and expert support for the Republic of Slovenia teachers is provided by the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia and National Education Institute Slovenia. Diverse social activities and their interconnections also play an important role in the lives of Slovenian emigrants and their offspring in Germany, e.g. consultations of Slovenian organizations in Germany, folklore events, Catholic missions, choir festivals, etc. Emigration of Slovenians to Germany has been a constant ever since the end of the 19th century – the first two Slovenian courses were organized by Božidar Tensundern in Gladbeck and Meerbeck in the years 1926 and 1927 – and is continuing in the 21st century. Some of the new Slovenian immigrants in Germany are engaging in the current activities of Slovenian societies and the teachers of Slovenian language classes are actively collaborating with them in occasions such as anniversaries, holidays and social events. In places where the Slovenian courses are offered to Slovenian emigrants but there are no active societies – as in the case of Mira Delavec Touhami, PhD – it is the Slovenian language teachers from Slovenia who contribute substantially to the preservation of the Slovenian identity, culture and language as well as to the connection with their native country.