Dnevi dejavnosti: načrtovanje in evalvacija v osnovni šoli in v osnovni šoli s prilagojenim programom

PDF članek

Povzetek

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa osnovne šole. Medpredmetno povezujejo učne vsebine, vključene v predmetnik, in potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Da bi cilje dosegli, mora biti načrtovanje učinkovito. Pogosto opažamo, da med triletji ni povezovanja in nadgrajevanja. Dneve dejavnosti načrtujejo učitelji po aktivih. Premalokrat so povezani le s cilji učnih načrtov pri določenih predmetih. Organizacija dnevov dejavnosti zahteva dobro znanje s področja načrtovanja, saj moramo biti pozorni na prisotnost strokovnega kadra, na organizacijo prevoza in prehrane učencev, na ceno . . . Dejavnosti po šolah pa pogosto potekajo rutinsko in ne sledijo spremembam kurikula. Naš cilj je, da bi dneve dejavnosti cim bolj racionalno in ciljno naravnale. Zato smo jih časovno opredelile – pripravile smo terminski plan po mesecih – ter oblikovale obrazec za posamezen dan dejavnosti (organizacija in evalvacija).

Abstract

Activity Days: Planning and Evaluation in Elementary Schools and Elementary Schools with Adapted Special Needs Programmes
Activity days are a compulsory part of elementary school curricula. They interlink subject contents in the syllabus across subjects and are implemented in accordance with the school’s annual work plan, which determines their contents and organisational implementation. In order to reach these goals, their planning must be efficient. It is often observed that there is little interconnection and meaningful upgrading among the three triads. Activity days are planned by teachers within the same subject groups. Too often, they’re only connected through the curriculum goals of certain subjects. The organisation of activity days requires good knowledge in the field of planning, because the planner must keep in mind the availability of the teaching staff, the organisation of transport and meals for pupils, the cost . . . These activities are often carried out routinely within schools and do not follow curriculum changes. Our goal is to make these activity days as rational and goal-oriented as possible. This is why we have laid down their time frame – drawn up a month-by-month time schedule – and designed a form applicable for any individual day of activities (organisation and evaluation).