Biblioterapija v šolski knjižnici s pomočjo Andersenovih pravljic

PDF članek

Izvleček

Avtorica obravnava biblioterapijo v šolski knjižnici Dvojezične osnovne šole I Lendava, ki jo izvaja v okviru bibliopedagoških ur. Biblioterapija odpira nove poti in priložnosti v šolskem knjižničarstvu, avtorica jo prikazuje tudi kot študij specializacije, ki jo je opravila na Univerzi v Kaposváru na Madžarskem. Biblioterapija je prikazana s teoretičnimi osnovami in tudi s praktičnega vidika, saj je avtorica sama tudi knjižničarka, ki izvaja biblioterapijo v okviru bibliopedagoških ur v osnovni šoli. Tema, ki jo obravnava pri svoji biblioterapiji, se nanaša na Andersenove pravljice, ki vsebujejo motive ponižanja in prezira, npr. Deklica z vžigalicami, Božično drevo, Grdi raček, Čajna skodelica in Cesarjeva nova oblačila. Strokovni članek prikazuje tudi bistvo identifikacije učencev z besedilom, z glavnimi junaki zgodbe, katarzo, ki jo doživijo učenci pri biblioterapiji, in pregled na doživeto zgodbo ter integracijo biblioterapevtskih vsebin z življenjskimi izkušnjami otrok. Avtorica poda tudi nove ideje za razvoj specialističnega študijskega programa biblioterapije v okviru knjižničarske stroke v Sloveniji.

Abstract

Bibliotherapy in School Libraries with Andersen’s Fairy Tales

The author discussed the subject of bibliotherapy in the school library of the bilingual primary school Dvojezična osnovna šola I Lendava, where she is executing bibliotherapy as part of her bibliopedagogy hours. Bibliotherapy, which opens new pathways and opportunities in school libraries, is presented by the author as a form of specialization studies taken at Kaposvár University in Hungary, both from the theoretical and practical point of view – the author is also a school librarian and is implementing bibliotherapy as part of her bibliopedagogy hours. The topic of bibliotherapy refers to Andersen’s fairy tales that include the motifs of humiliation and contempt, e.g. The Little Match Girl, The Fir Tree, The Ugly Duckling, The Teapot and The Emperor’s New Clothes. The article demonstrates the basis of the student’s identification with the text and the main characters, catharsis experienced by students during bibliotherapy, interpretation of the experience of the story and integration of bibliotherapy content with the children’s life experiences. The author proposes new ideas for the development of bibliotherapy specialization studies program within the Slovenian librarian profession.