Bibliografija – primer bibliografije za svetovalne delavce na osnovni šoli

PDF članek

Izvleček

Bibliografija je urejen seznam gradiva na podlagi določenih kriterijev. Teoretično je opredeljena kot dejavnost, ki zbira, vrednoti, izbira, vsebinsko analizira in opisuje knjižno gradivo in druga gradiva ter jih tudi klasificira ter ureja. Bibliografski popis nastaja v treh fazah (zbiranje in izbiranje gradiva, bibliografsko opisovanje in klasificiranje ter urejanje opisov bibliografskih enot). Na podlagi različnih kriterijev pa bibliografije delimo tudi na različne vrste. Vsebina članka bo knjižničarjem začetnikom predstavila opredelitev, namen in vrste bibliografije ter prikazala primer bibliografije.

Abstract

Bibliography – Example of a Bibliography for Counsellors in Primary Schools

Bibliography is an organised list of material, based on specific criteria. It is defined theoretically as an activity that collects, evaluates, selects, analyses the content, describes, classifies, and organises books and other material. A bibliographic index is created in three stages (collection and selection of material, bibliographic description, and classification and organisation of the descriptions of bibliographic units). Based on various criteria, bibliographies are categorised into various types. The contents of this article will present the definition, purpose and types of bibliographies to novice librarians, and demonstrate an example of a bibliography.