Analiza knjižnega dela revije Glasba v šoli in vrtcu 1995–2017 in njenih 20 let

PDF članek

Povzetek

Revija Glasba v šoli in vrtcu je strokovna revija, namenjena glasbenim dejavnostim v vrtcu in glasbenemu pouku v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter zborovstvu. V obdobju od leta 1995 do 2017 je izšla v 49 številkah in ostaja edina slovenska strokovna revija, namenjena učiteljem glasbe kot dodatna strokovna literatura za njihovo izpopolnjevanje na različnih glasbenih področjih ter za uporabo v učnem procesu kot pripomoček za sodobne pristope poučevanja in učenja glasbe. Z analizo knjižnega dela revije predstavljamo rubrike in število člankov, ki so pomembni za strokovno vrednotenje revije, odgovorne urednike in člane uredniških odborov, ki so skrbeli za izbiro raznolikih člankov ter zastopanost avtorjev člankov, ki so pisali za različna glasbena področja.

Abstract

Analysis of the Magazine Glasba v šoli in vrtcu (»Music in School and Kindergarten«) 1995–2017 and 20 Years of Its Existence

The magazine Glasba v šoli in vrtcu (»Music in School and Kindergarten«) is a specialised magazine dedicated to music activities in kindergarten, music classes in primary, secondary and music schools and choralism. In the period 1995–2017, 49 issues were published, and to this day, the magazine remains the only specialised publication in Slovenia offering additional literary sources for music teachers to use in their professional development in various music areas as well as in the learning process as a tool for modern teaching and learning methods. The analysis includes the columns and articles important for the expert evaluation of the magazine, together with the editors and editorial board members credited with selecting a rich collection of articles and authors writing on a variety of music topics.