Aktivno učenje učiteljev – primeri delavnic na študijskih srečanjih učiteljev in učiteljic, ki poučujejo na razredni stopnji


Izvleček

Usposobljenost učiteljev za poklicno delovanje v sodobni družbi, za katero so značilne spremembe na vseh področjih delovanja, zahteva visoko razvito sposobnost vseživljenjskega učenja in prilagodljivost spremenljivim zahtevam družbe in izobraževanja. Od učiteljev se pričakuje, da skrbno načrtujejo svoj profesionalni razvoj, se aktivno vključujejo v šolske in izvenšolske dejavnosti, sodelujejo v različnih dejavnostih na ravni šole in izven za namene izboljšanja lastne strokovnosti. Ena izmed najbolj množično obiskanih usposabljanj učiteljev v slovenskem šolskem prostoru so zagotovo študijska srečanja, ki jih Zavod RS za šolstvo organizira že vrsto let (od 90. prejšnjega stoletja). Namen študijskih srečanj je seznanjanje strokovnih delavcev z aktualnimi informacijami in primeri dobre poučevalne prakse. V zadnjem obdobju so za učitelje razrednega pouka organizirana regijska srečanja, na katerih so učitelji spodbujeni k aktivnemu učenju ob podajanju mnenj, kritični presoji, povezovanju teoretičnih izhodišč s pedagoško prakso itd. Ena izmed oblik učenja, ki to spodbuja, so tudi delavnice, ki jih samostojno izbirajo in prav tako samostojno izvedejo ob pripravljenem gradivu ter izmenjujejo ideje in praktične izkušnje s kolegi.

Abstract

Active Learning for Teachers: Workshop Examples in Primary Teachers‘ Study Groups

Teacher professional competencies in modern society, marked by changes in all aspects of life, necessitate a highly developed capacity for lifelong learning as well as adaptability to the changing societal and educational needs. Teachers need to plan their professional development meticulously, be actively involved and participate in a wide range of school-related and extracurricular activities to increase their professional competencies. Study groups, organised by the National Education Institute of the Republic of Slovenia since the 1990s, are undoubtedly one of the most widely attended teacher training events in the Slovenian educational realm. Their goal is to equip practitioners with upto-date information and examples of good teaching practice. Recently, regional meetings for primary teachers have taken place, where teachers are encouraged to learn actively by expressing their viewpoints, making critical assessments, connecting theoretical background to teaching practice, etc. Workshops are one type of learning that supports active learning among teachers. They are chosen and carried out individually, using prepared materials and exchanging ideas and practical experience with others.