A Study on Clustering High Schools According to Multiple Success Variables

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/3/3-24

Abstract

This paper presents the results of a relational, descriptive study. Its main purpose is to examine variables that determine multiple success categories in high schools. The sample consists of 80 public high schools in Antalya. Data were collected through the school information form developed by the researchers, based on the related literature and data available at school. Academic Score (AS), Social, Cultural, and Artistic Score (SCAS), and Sportive Score (SS) were used as success categories. Four clusters were obtained by cluster analysis. Clusters were called Academically Powerful Schools (ASPS), Schools in Need of Improvement (SNI), Sportively Powerful Schools (SPS), and Socially, Culturally, and Artistically Powerful Schools (SCAPS). According to the results, APS was the best in AS, SNI was the worst except AS, SPS was the best only in SS, and SCAPS was the best only in SCAS. Science high schools were clustered in APS. Anatolian high schools were located in four different clusters, half of them in SNI. Vocational and technical Anatolian high schools were located in three different clusters, more than half of them in SNI, but none in APS. Anatolian imam and preacher high schools were located in two different clusters. Only one-third of them were clustered in SCAPS while two-thirds were in SNI. Multi-program Anatolian high schools were also clustered in SNI only. In the study, significant correlation coefficients were obtained among some selected success variables.

Povzetek

Študija povezovanja srednjih šol na osnovi raznovrstnih, z uspehom povezanih spremenljivk

V prispevku so predstavljeni rezultati relacijske, opisne študije. Glavni namen je preučevanje spremenljivk, ki določajo posamezne kategorije uspeha v srednjih šolah. Vzorec sestavlja 80 javnih srednjih šol v Antaliji. Podatki so zbrani s pomočjo informacijskih obrazcev, ki smo jih razvili raziskovalci sami, na podlagi ustrezne literature in razpoložljivih podatkov za posamezne šole. Učni dosežki, družbeni, kulturni in umetniški dosežki ter športni dosežki so osnove posameznih kategorij, rezultat analize pa so štiri osnovne skupine: akademsko uspešne šole, šole, kjer je prisotna potreba po izboljšavah, šole, uspešne na športnem področju in šole, uspešne na družbenem, kulturnem in umetniškem področju. Glede na rezultate so akademsko uspešne šole najboljše na področju učnih dosežkov, šole, kjer je prisotna potreba po izboljšavah, so v glavnem manj uspešne – z izjemo učnih dosežkov, šole, uspešne na športnem področju so najboljše le v športnih dosežkih, šole, uspešne na družbenem, kulturnem in umetniškem področju pa najboljše le v družbenih, kulturnih in umetniških dosežkih. Vse naravoslovno usmerjene srednje šole so uvrščene v skupino akademsko uspešnih šol. Anatolske srednje šole je moč najti v različnih skupinah, od tega v skupini šol, kjer je prisotna potreba po izboljšavah. Poklicne in tehnične srednje šole se nahajajo v treh različnih skupinah, od tega več kot polovica v skupini šol s potrebo po izboljšavah, nobena pa v skupini akademsko uspešnih šol. Anatolske imamske in pridigarske srednje šole so uvrščene v dve različni skupini, le tretjina v skupino šol, uspešnih na družbenem, kulturnem in umetniškem področju, ostali dve tretjini pa v skupino šol s potrebo po izboljšavah. Tudi srednje šole z več programi je moč najti izključno v skupini šol s potrebo po izboljšavah. V raziskavi so med nekaterimi izbranimi z uspehom povezanimi spremenljivkami ugotovljeni pomembni korelacijski koeficienti.