A Contribution to Compiling a Dictionary of English-Slovenian Glacial Geomorphological Terminology

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/19-25

Abstract

Finding the right technical terms when writing various geographical texts can be difficult if there is a lack of glossaries or dictionaries dealing with such terminology. The focus of this research is to compile a list of glacial geomorphological terminology in English, define its linguistic characteristics, provide definitions, and determine Slovenian translation equivalents. In addition, frequent compounds from the selected lemmata are listed. Such a list can serve as a basis for preparing geographical texts dealing with glacial geomorphological topics and, furthermore, for the compilation of a greater (physical) geographical dictionary.

Povzetek

Prispevek k sestavljanju slovarja angleško-slovenske terminologije o glacialni geomorfologiji

Ob pisanju različnih geografskih besedil se lahko srečujemo s težavami pri določitvi pravih strokovnih terminov, če ne obstaja slovar, ki bi vključeval tovrstno terminologijo. Raziskava se je osredotočala na zbiranje angleške terminologije s področja glacialne geomorfologije, definiranje njenih lingvističnih značilnosti, definiranje posameznih izrazov ter ugotavljanje njihovih prevodnih ustreznic v slovenskem jeziku. V nadaljevanju so naštete tudi sestavljene fraze izbranih gesel. Takšen seznam je lahko osnova za pisanje geografskih besedil, ki se ukvarjajo s temami o glacialni geomorfologiji, kot tudi osnova za pripravo obsežnejšega (fizično) geografskega slovarja.